สร้างโรงงานผลิตอาหาร

สร้างโรงงานอาหาร


การทำธุรกิจด้านอาหาร เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการส่งออกสินค้าต่างประเทศ ก็ถึงคราวจำเป็นที่ต้องยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิต เพื่อให้ได้มาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารที่จำเป็น

การสร้างโรงงานที่ได้มาตรฐานจึงต้องเลือกผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จ ที่มีประสบการณ์ รับสร้างโรงงานผลิตอาหาร สร้างโรงงานอุตสาหกรรม เชี่ยวชาญงานออกแบบก่อสร้างโรงงาน เชื่อมั่นในคุณภาพงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจสร้างโรงงานใหม่ ผู้ประกอบการควรศึกษามาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดสำคัญสำหรับผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารที่สำคัญ ได้แก่ มาตรฐาน GMP และ มาตรฐาน HACCP 

•    มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)
มาตรฐาน GMP คือระบบหนึ่งของโรงงานที่ควบคุมตั้งแต่ที่ตั้งของโรงงาน กระบวนการผลิตของโรงงาน ไปจนถึงบุคลากรภายในโรงงาน เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างปลอดภัย ได้ผลผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อ จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ CODEX จัดอยู่ในระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป มีการกำหนดรายละเอียดและข้อบังคับไว้หลากหลายข้อด้วยกัน เช่น
       1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
       2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
       3. กระบวนการผลิต
       4. การสุขาภิบาล
       5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
       6. บุคลากรและสุขลักษณะ

•    มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System)
เป็นมาตรฐานโรงงาน ที่ออกมาเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเช่นกัน โดยจะให้ความสำคัญกับการป้องกันอันตรายจากการผลิตเป็นหลัก ค่อนข้างเจาะจงไปที่การปนเปื้อนในอาหาร มีการกำหนดค่าวิกฤตและควบคุมอย่างเคร่งครัด มีข้อกำหนดที่ค่อนข้างชัดเจนและเป็นระบบ มีการตรวจสอบที่เข้มงวด มีมาตรวัดที่ชัดเจน ทั้งยังใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและตรวจสอบ โดยมาตรฐาน HACCP จะควบคุมกระบวนการผลิตดังนี้
       1. วิเคราะห์อันตราย
       2. หาจุดวิกฤต
       3. กำหนดค่าวิกฤต
       4. กำหนดระบบในการติดตามเพื่อควบคุมจุดวิกฤต
       5. กำหนดวิธีการแก้ไข เมื่อจุดวิกฤตไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
       6. กำหนดวิธีการทวนสอบเพื่อให้เป็นไปตามระบบ HACCP
       7. กำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามหลักการของ HACCP

ดังนั้น ในการออกแบบโรงงานผลิตอาหารเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาหารข้างต้น จะต้องอาศัยบริษัทรับเหมาออกแบบก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการออกแบบและก่อสร้างโรงงาน เพื่อให้สามารถวางแผนผังแบบแปลน ให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน

ทำไมจึงควรเลือกใช้ บริษัท สตีลเฟรม บิลดิ้ง จำกัด สร้างโรงงานผลิตอาหาร


 
  1. เราเชี่ยวชาญโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB (Pre-Engineered Building) จึงออกแบบได้ประหยัดกว่า เพราะโครงสร้างเหล็ก PEB เป็นเหล็ก High Strength สามารถรับ Load ได้มากกว่าโดยไม่มีเสากลาง ใช้ปริมาณเหล็กน้อยกว่าน้ำหนักโครงสร้างเบา จึงประหยัดตั้งแต่งานฐานราก
  2. ก่อสร้างเร็วเนื่องจากใช้โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB จะผลิตโครงสร้างที่โรงงานคู่ขนานกับงานเสาเข็มฐานราก เมื่องานฐานรากแล้วเสร็จ งานโครงสร้างเหล็กก็ผลิตเสร็จพร้อมกัน จึงสามารถขนส่งไปประกอบหน้างานได้ทันทีด้วยระบบ Bolt connectionจึงช่วยลดเวลาก่อสร้างได้ 2-3 เดือนเทียบกับโครงสร้างแบบเก่า
  3. การรักษาความสะอาดและระบบปรับระบายอากาศทำได้ดีกว่าระบบเก่า เนื่องจากโครงสร้าง PEB มีรูปแบบที่ทันสมัย ออกแบบให้เป็นแบบ Free Maintenance ไม่มีหยากไย่เกาะตามงานโครงสร้างเหมือนระบบเก่า ความหนาของคานน้อยกว่าระบบเก่ามาก จึงสามารถออกแบบระบบระบายอากาศได้ง่าย การระบายอากาศทำได้ดี ส่งผลต่อกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
  4. บริการออกแบบก่อสร้างครบวงจร บริษัท สตีลเฟรม บิลดิ้ง จำกัด เราให้บริการครบตั้งแต่สำรวจพื้นที่ วางแปลนเลย์เอ้าท์ ทำแบบร่างและงบประมาณ และบริการออกแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการให้ จึงสะดวกรวดเร็ว สามารถเริ่มก่อสร้างได้ไวใช้อาคารได้ตามกำหนด งานก่อสร้างครบวงจรทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ครบวงจรจึงง่ายในการจัดการ
  5. เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ทั้งสถาปนิกที่ออกแบบและจัดวางเลย์เอ้าท์ให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจของคุณ รวมทั้งออกแบบให้งานสถาปัตยกรรมโดดเด่นบ่งบอกความเป็นตัวตนของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี
นัดสำรวจพื้นที่ วางเลย์เอาท์ ทำแบบร่าง จัดทำงบประมาณ ขอข้อมูลเพิ่ม ติดต่อบริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด
โทร. 098-267-6334
Line id: @steelframe

Share :